વકીલો કોરિયા ઓનલાઇન. કોરિયન વકીલો, સૌથી કાનૂની પોર્ટલ.


શું હું રજીસ્ટર કરવા માટે જરૂર છે એક પેઢી ખોલીને માટે એક કરન્ટ એકાઉન્ટ છે


કોઈ છે તે રજીસ્ટર કરવા માટે જરૂરી તરીકે એકહથ્થુ માલિકી છે અથવા આપણે શું કરવાની જરૂર છે કેટલાક દસ્તાવેજો સાબિતી ખોલવા માટે વર્તમાન એકાઉન્ટ ના નામ પર. હું શું જરૂર ઉત્પાદનો વેચાણ શરૂ કરવા માટે વિચાર કરવા માટે એક ઠીક છેએક ખાનગી બેન્ક છે હું માત્ર રજીસ્ટર એક ઈકોમર્સ અને હું જરૂર એક કરન્ટ એકાઉન્ટ છે. તે રજીસ્ટર કરવા માટે જરૂરી તરીકે એકહથ્થુ માલિકી છે અથવા આપણે શું કરવાની જરૂર છે કેટલાક દસ્તાવેજો સાબિતી ખોલવા માટે વર્તમાન એકાઉન્ટ ના નામ પર.