વકીલો કોરિયા ઓનલાઇન. કોરિયન વકીલો, સૌથી કાનૂની પોર્ટલ.


જંગ યુવાન ભૂતપૂર્વ ઉચ્ચ કક્ષાના ફરિયાદી તરીકે તેમના વકીલ નીચેના ધરપકડ


સમાચાર આઠ તાજેતરમાં અહેવાલ છે કે જંગ યુવાન પસંદ કરેલ એકભૂતપૂર્વઉચ્ચ કક્ષાના ફરિયાદી તરીકે તેમના વકીલ બાદ રાજીનામું તેના ભૂતપૂર્વ વકીલ કારણે ખર્ચ માટે વિનાશ પુરાવા દરમિયાન જંગ યુવાન માતાનો તપાસ પાછા મિસ્ટિક મનોરંજન જાહેરાત કરી હતી કેતેઓ. બદલ્યું તેમની કંપની નામ અને સમજાવે છે કે તે શું અર્થ થાય છે અને શા માટે તેઓ તેને બદલવા માટે નિર્ણય લીધો છે.